Pristup tržištima

kreativna evropa media pristup tržištima
Datum
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: EACEA 27/2019
Rok(ovi) za prijavu: 6. februar 2020
Datum objavljivanja poziva: 19. septembra 2019

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Godišnjim događajima i aktivnostima (uključujući i računarske informacione alate) osmišljenim da AV profesionalcima iz Evrope olakšaju pristup tržištima i promovišu evropske filmove, TV programe i video igre. Prijavljeni projekti moraju da se uklapaju u jednu od tri kategorije:

Aktivnost 1: olakšavanje pristupa tržištima evropskim profesionalcima unutar i izvan zemalja članica MEDIA potprograma

Aktivnost 2: internet alati za profesionalce

Aktivnost 3: Promocija evropskih djela

Kome su namijenjena ova sredstva?

Aplikanti moraju da budu:

 • evropski subjekti (privatne kompanije, neprofitne organizacije, udruženja, dobrotvorna društva, fondacije, opštine/gradska vijeća itd.)
 • osnovani u jednoj od zemalja članica MEDIA potprograma i koji su u
 • direktnom ili većinskom vlasništvu državljana iz ovih zemalja.

Projekti saradnje sa zemljama koje nisu članice MEDIA potprograma su takođe prihvatljvi, kao i oni sa međunarodnim organizacijama aktivnim u kulturnom i kreativnim sektorima.
Fizička lica se ne mogu prijaviti.

Koliki je budžet?

Ukupni budžet za ovu šemu finansiranja pri prethodnom pozivu iznosio je 7,5 miliona evra.
Ova sredstva mogu pokrivati najviše:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova ukoliko se projektne aktivnosti realizuju u zemljama članicama MEDIA potprograma.
 • 80% ukupnih prihvatljivih troškova ukoliko se projektne aktivnosti realizuju u zemljama koje nisu članice MEDIA potprograma.

Koje aktivnosti su prihvatljive?

Aktivnost 1:

 • koprodukcijski forumi i prezentacijski događaji (pitching events)
 • finansijske inicijative i događaji
 • sajmovi i marketi za gotove proizvode

Posebna pažnja će se posvetiti događajima koji u fokusu imaju kratke filmove, video igre, cross media i televizijske serije.
Finansijska podrška se ne može dobiti za pokrivanje troškova prisustva na prihvatljivim aktivnostima navedenim iznad.

Aktivnost 2:

Izrada i razvoj:

 • baza(e) evropskih filmova, TV programa ili video igara i/ili AV profesionalaca
 • inovativnih internet alata uz upotrebu najnovijih digitalnih tehnologija, a koji su namijenjeni za evropsku audiovizuelnu industriju

Poželjno je da sadržaj gore navedenih alata i baza bude dostupan na nekoliko evropskih jezika ili bar na engleskom jeziku.
VOD (video na zahtjev) i bioskopska distribucija putem digitalnih platformi, digitalizacija audiovizuelnih djela nisu prihvatljive aktivnosti.

Aktivnost 3:

 • implementacija zajedničkih promotivnih aktivnosti u organizaciji panevropskih mreža ili organizacija koje uključuju najmanje 15 zemalja članica MEDIA potprograma.
 • Pokretanje promotivnih aktivnosti i platformi kako bi se pronašli inovativni načini distribucije/objavljivanja EU audiovizuelnih i filmskih djela, podstaklo umrežavanje i razmjena informacija među profesionalcima. Ove aktivnosti treba da organizuje i sprovodi grupa od najmanje 3 subjekta iz 3 različite zemlje članice MEDIA potprograma.

Posebna pažnja treba da se posveti promociji novih digitalnih alata i poslovnih metoda.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga.

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Sljedeći dokumenti se moraju priložiti uz e-formular:

 • Aneks 1 – Detaljan opis projekta
 • Aneks 2 – Izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 3 – Budžet i finansijski plan.

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.
Evaluacija se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Relevantnosti projekta
 • Kvaliteta sadržaja i aktivnosti
 • Diseminacije projektnih rezultata, uticaja koji projekat planira da ostvari i njegove održivosti
 • Kvaliteta projektnog tima

Detaljnije informacije u procesu evaluacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).