Online distribucija 

kreativna evropa media online distribucija
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: 13/2017
Rok(ovi) za prijavu: 05.04.2018.
Datum objavljivanja poziva: decembar 2017.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Ova sredstva su namijenjena digitalnoj distribuciji evropskih audiovizuelnih djela kako bi se dosegla šira, međunarodna publika, kao i za projekte koji eksperimentišu sa novim modelima distribucije. Aktivnosti za koje se mogu poslati projektni prijedlozi u okviru ovog poziva su:

 • Aktivnost 1: podrška promociji, marketingu i brendiranju postojećih VOD usluga
 • Aktivnost 2: podrška prikupljanju i dostavljanju digitalnih “online ready” paketa evropskih audiovizuelnih djela
 • Aktivnost 3: podrška projektima koji sadrže inovativne strategije za distribuciju i promociju evropskih audiovizuelnih djela, uključujući i inicijative za razvoj publike koje se fokusiraju na inovativne i participativne strategije putem kojih evropski filmovi dolaze do šire publike.

Kome su namijenjena ova sredstva?

Ova sredstva su namijenjena evropskim subjektima (privatnim kompanijama, neprofitnim organizacijama, udruženjima, dobrotvornim društvima, fondacijama, opštinama/gradskim vijećima itd.) koja su registrovana u jednoj od zemalja članica MEDIA potprograma i u direktnom su ili većinskom vlasništvu državljana iz tih zemalja.

Koliki je budžet?

Ukupni budžet za sufinansiranje projekata u okviru ovog poziva za prethodni poziv bio je 9,41 miliona. Podjela na gore navedene tri aktivnosti bila je sljedeća:

 • Aktivnost 1: 4 miliona
 • Aktivnost 2: 2,06 miliona
 • Aktivnost 3: 3,35 miliona

Najviši iznos sufinansiranja putem ovog granta je 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Koje aktivnosti su prihvatljive?

Aktivnost 1 – Podrška VOD uslugama

U prihvatljive aktivnosti spadaju digitalna promocija, marketing, brendiranje, razvoj novih ponuda za postojeće VOD usluge putem kojih se nudi većina evropskih audiovizuelnih djela. Cilj ove aktivnosti je da se poveća vidljivost, lakše pronalaženje i publika za evropska audiovizuelna djela. Aplikacija treba da predstavi inovativne i koherentne strategije sa jasnim ciljem kako bi se povećala publika na platformama i valorizovao njihov evropski katalog.
Kako bi bio prihvatljiv katalog filmova na VOD platformi mora da se sastoji od:

 • najmanje 500 dostupnih audiovizuelnih djela
 • najmanje 50% evropskih audiovizuelnih djela
 • audiovizuelna djela iz najmanje 5 zemalja učesnica u MEDIA potprogramu, na najmanje 5 zvaničnih jezika Evropske unije
 • ne više od 40% audiovizuelnih djela iz jedne zemlje.

Aktivnost 2 – Podrška razvoju “On Line Ready” paketa

Prihvatljive aktivnosti uključuju prikupljanje i dostavljanje digitlanih paketa evropskih audiovizuelnih djela predviđenih za internetsku distribuciju u zemljama u kojima ta djela nisu dostupna na bilo kojoj distribucijskoj platformi. Cilj ove aktivnosti je da poveća dostupnost i vidljivost ovih djela putem VOD usluga u i van Evrope.
Katalog treba da ima jasnu uređivačku i marketinšku strategiju sa fokusom na evropska audiovizuelna djela koja su pokazala komercijalni potencijal. Priprema ovih paketa može da uključuje: kodiranje, titlovanje, pružanje metapodataka i/ili razvoj marketinških strategija i materijala za više tržišta.
Da bi se smatrao prihvatljivim katalog filmova mora da se sastoji od:

 • najmanje 20 evropskih audiovizuelnih naslova ili ukoliko se sastoji samo od televizijskih serija najmanje 20 epizoda jedne ili više serija
 • audiovizuelna djela iz najmanje 5 zemalja učesnica u MEDIA potprogramu na najmanje 5 zvaničnih jezika Evropske unije (ovaj uslov ne važi za kataloge koji se sastoje samo od TV serija)

Svaki naslov u katalogu bi takođe trebalo da je:

 • imao bioskopsku ili TV distribuciju u najmanje 5 zemalja učesnica u MEDIA potprogramu
 • bio dostupan putem VOD usluga u najmanje 3 druge zemlje učesnice u MEDIA potprogramu (dodatna dostupnost filmova u zemljama van Evrope je takođe prihvatljivo).

Aktivnost 3 – Podrška inovativnim načinima distribucije na više platformi

Cilj ove aktivnosti je podrška inovativnim strategijama za distribuciju i promociju evropskih audiovizuelnih djela kroz razvijanje novih poslovnih modela ili alata kako bi se povećala potencijalna publika za evropska audiovizuelna djela.
Projekti treba da se fokusiraju na sljedeće:

 • komplementarnost i sličnosti između off-line i online distribucije
 • transnacionalnu dostupnost evropskih audiovizuelnih djela u digitalnom okruženju
 • nove pristupe razvoju publike u digitalnom dobu koji prevazilaze tradicionalne distribucijske prakse.

Za sve tri aktivnosti transparentnost igra ključnu ulogu, stoga sve aplikacije moraju da sadrže detaljne planove za objavu svih inputa i rezultata projekta. Naročita pažnja treba da se posveti prenošenju ovih informacija državnim institucijama, državama članicama i audiovizuelnoj industriji.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga.

Koji dokumenti se moraju priložiti us e-formular?

Sljedeći dokumenti se moraju priložiti uz e-formular:

 • Aneks 1 – Detaljan opis projekta
 • Aneks 2 – Izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 3 – Budžet i finansijski plan

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.
Evaluacija se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Relevantnosi projekta
 • Kvaliteta sadržaja i aktivnosti
 • Diseminacije projektnih rezultata, uticaja koji projekat planira da ostvari i njegove održivosti
 • Kvaliteta projektnog tima

Detaljnije informacije u procesu evaluacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).