Kako do publike – mreže kina

kreativna evropa media mreže kina
Datum
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: EACEA/24/2019
Rok(ovi) za prijavu: 15. juli 2020. god.
Datum objavljivanja poziva: 28. maj 2020. god.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Mreži bioskopa koja za cilj ima povećanje broja evropskih filmova uvrštenih u bioskopske programe, sa posebnim naglaskom na nenacionalne evropske naslove.
Podstiče se umrežavanje evropskih first-run bioskopa i prikazivanje nenacionalnih evropskih filmova u ovim bioskopima. Između ostalog podržavaju se sljedeće aktivnosti:

 • Prikazivanje nenacionalnih evropskih filmova u bioskopima
 • Razvoj aktivnosti koje za cilj imaju obrazovanje i podizanje nivoa svijesti među mladim posjetiocima bioskopa
 • Razvoj novih poslovnih modela, kao i primjenu inovativnih načina distribucije kako bi se povećala vidljivost evropskih filmova i njihova publika
 • Stvaranje i konsolidacija mreže vlasnika evropskih bioskopa koja će da razvija slične zajedničke aktivnosti.

Kome su namijenjena ova sredstva?

Evropskim bioskopima koji su povezani u mrežu i razvijaju zajedničke aktivnosti koje za cilj imaju prikazivanje i promociju evropskih filmova. Mreža mora da se sastoji od najmanje 100 bioskopa iz 20 zemalja članica MEDIA potprograma i mora da ima pravno uspostavljeno kooridinaciono tijelo.
Europa Cinemas Network, mreža koja okuplja više od 900 bioskopa iz 31 zemlje, se trenutno finansira putem ovog granta. Njihove aktivnosti, između ostalog, uključuju godišnje konferencije umrežavanja, laboratorije za inovacije i Europe Cinemas Label nagradu.

Koliki je budžet?

Ukupan raspoloživi budžet za 2016. godinu iznosio je 10,4 miliona evra. Sredstva ovog granta mogu da čine najviše 50% ukupnih prihvatljivih troškova.
U 2014. godini mreži Europa Cinemas Network je dodijeljeno 10,5 miliona evra. Članovima mreže grant se isplaćuje u ratama koje mogu da se kreću od 15000 evra za jedno prikazivanje do 45000 evra za 15 i više prikazivanja.

Koje aktivnosti su prihvatljive?

 • Promocija i prikazivanje evropskih filmova
 • Obrazovne aktivnosti kojima se podiže nivo svijesti među mladim posjetiocima bioskopa
 • Saradnja sa različitim distribucijskim platformama (npr. TV kućama, VOD platformama) na promotivnim i marketinškim aktivnostima
 • Umrežavanje: informisanje, animacije i komunikacija
 • Pružanje finansijske podrške članovima mreže koja aplicira za sredstva, a koji sprovode prihvatljive aktivnosti.

Kako se prijaviti?

Grantovi u okviru ove šeme finansiranja se dodijeljuju putem dvogodišnjih okvirnih ugovora o partnerstvu (Framework Partnership Agreement). Trenutno nema otvorenih poziva, a posljednji je bio otvoren u junu 2016. godine.

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Lista dokumenata koji se moraju priložiti uz e-formular biće dostupna zajedno sa detaljima novog poziva. 

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluacija se vrši na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Relevantnosti projekta
 • Kvaliteta sadržaja i aktivnosti
 • Diseminacije projektnih rezultata, uticaja koji projekat planira da ostvari i njegove održivosti
 • Kvaliteta projektnog tima