Filmski festivali

kreativna evropa media filmski festivali
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: EACEA/26/2019
Rok(ovi) za prijavu: 21. maj 2020. god.
Datum objavljivanja poziva: 02. april 2020. god.

 

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Ovom šemom finansiranja podržavaju se evropski filmski festivali čiji se program sastoji od najmanje 70% evropskih naslova (ili 100 igranih filmova/400 kratkih filmova) iz najmanje 15 zemalja članica MEDIA potprograma. Najmanje 50% ovih filmova ne smije biti iz zemlje festivala.

Kome su namijenjena ova sredstva?

Evropskim filmskim festivalima koji se održavaju u zemljama članicama MEDIA potprograma, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • mogu da pokažu jasne strategiju za razvoj publike (naročito privlačenje mlađe publike) kroz realizaciju aktivnosti prije, tokom ili nakon festivala, uključujući i događaje koji se odvijaju tokom cijele godine i/ili u više gradova (kroz saradnju sa manjim partnerskim festivalima) i/ili jasnu strategiju da se dosegne i publika koja nije primarno festivalska
 • mogu da pokažu jasnu namjeru da koriste inovativne metode, naročito kada je u pitanju razvoj publike, tako što će se koristiti najnovije digitalne tehnologije i alati kao što su društveni mediji i online aktivnosti kako bi se stvorila trajna zajednica
 • organzovaće inicijative za filmsko opismenjavanje (na primjer filmsko obrazovanje) u bliskoj saradnji sa školama i drugim institucijama
 • staviće akcenat na evropske filmove, naročito na filmove iz zemalja niske produkcije
 • staviće akcenat na uvrštavanje nenacionalnih evropskih filmova u program, nastojeći da pokriju što veću geografsku površinu.
 • mogu da pokažu jasnu i realističnu strategiju razvoja kada su u pitanju umjetnički, organizacioni i finansijski aspekti.

Koliki je budžet?

Ukupni budžet za sufinansiranje projekata u okviru poziva  je 3,2 miliona evra.

Koje aktivnosti su prihvatljive?

Prihvatiće se samo one prijave koje podnesu prihvatljivi subjekti koji organizuju audiovizuelne festivale u zemljama članicama MEDIA potprograma.
Audiovizuelnim se festivalom smatra događanje:

 • čiji program čine prihvatljivi filmovi (igrani, dokumentarni ili animirani) koji se prikazuju širokoj javnosti, uključujući sveukupnu javnost, kao i akreditovanim međunarodnim audiovizuelnim stručnjacima i novinarima
 • koje se održava tokom određenog vremenskog perioda u unaprijed utvrđenome gradu
 • koje podrazumijeva jasan selekcijski postupak.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga.

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Sljedeći dokumenti moraju da se dostave Agenciji (štampana verzija i na USB memoriji ili CD-ROM-u) preporučenom poštom/brzom poštom najkasnije dvije nedjelje nakon online prijave:

 • Kopiju potvrde o prijemu prijave
 • Festivalski katalog iz prethodne godine
 • Program projekcija iz prethodne godine
 • Didaktički materijali (ukoliko ih ima)

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.

Detaljnije informacije u procesu evaluacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).