Evropski projekti saradnje

kreativna evropa kultura evropski projekti saradnje
KULTURA

Koja je namjena ovog programa? 

Ovim programom se podržava kapacitet evropskih sektora kulture i kreativnih industrija za njihovo transnacionalno i međunarodno djelovanje. Promoviše se cirkulacija kulturnih i umjetničkih djela i transnacionalna mobilnost kulturnih aktera, a naročito umjetnika.

Cilj je takođe poboljšanje pristupa evropskim kulturnim i umjetničkim djelima i povećanje njihove dostupnosti novoj i široj publici.

Uz to, program doprinosi inovativnosti i kreativnosti u polju kulture.

Šta podržava?

Projekte prekogranične saradnje kulturnih i umjetničkih organizacija unutar EU i šire. Projekti mogu biti realizovani u okviru jednog ili više kulturnih i kreativnih sektora i mogu biti interdisciplinarni. 

Podržavaju se projekti koji:
• razvijaju vještine, znanja i tzv. know-how, uključujući i prilagođavanje digitalnim tehnologijama;
• ispituju inovativne pristupe razvoju publike;
• testiraju nove modele poslovne politike i modele upravljanja;
• omogućavaju međunarodnu saradnju i razvoj karijere u Evropskoj uniji i šire;
• olakšavaju pristup novim poslovnim prilikama;
• organizuju međunarodne aktivnosti u oblasti kulture, kao što su mobilni projekti, izložbe, razmjene i festivali;
• podržavaju cirkulaciju evropskih književnih djela;
• podstiču zanimanje za poboljšanje pristupa evropskim kulturnim i umjetničkim djelima;

Finansiranje je omogućeno za dvije vrste projekata:
• projekti saradnje manjeg obima (nosilac projekta i najmanje dvije partnerske organizacije);
• projekti saradnje većeg obima (nosilac projekta i najmanje pet partnerskih organizacija).

Trajanje svih projekata ne može biti duže od 48 mjeseci.

Koja sredstva su dostupna?

Procijenjeno je da je za sufinansiranje projekata u okviru ovog programa za 2016. godinu dostupno 35 miliona eura.

• Kategorija 1 – za projekte saradnje manjeg obima, najveća dostupna bespovratna pomoć iz EU je 200.000 eura, što predstavlja maksimalno 60% ukupnog prihvatljivog budžeta projekta.
• Kategorija 2 – za projekte saradnje većeg obima, najveća dostupna bespovratna pomoć iz EU je 2.000.000 eura, što predstavlja maksimalno 50% ukupnog prihvatljivog budžeta projekta.

Trajanje projekata ne može biti duže od 48 mjeseci za obje kategorije. 

Fizička lica ne mogu aplicirati za dobijanje bespovratnih sredstava.

Ko može aplicirati?

Organizacije koje aktivno djeluju u sektorima kulture i kreativnih industrija. Fizička lica ne mogu aplicirati za dobijanje bespovratnih sredstava.

U slučaju projekata saradnje manjeg obima, projekat mora uključivati nosioca projekta i najmanje dvije druge partnerske organizacije. Pravna sjedišta ovih organizacija moraju biti u najmanje tri različite države koje učestvuju u potprogramu Kultura.

U slučaju projekata saradnje većeg obima, nosilac projekta mora sarađivati sa najmanje pet drugih partnerskih organizacija. Pravna sjedišta ovih organizacija moraju biti u najmanje šest različitih država koje učestvuju u potprogramu Kultura.

Za oba vida projekata, ili nosilac projekta ili partner moraju imati sjedište u zemlji članici EU ili u zemlji članici EFTA.
 
Detaljnije informacije o apliciranju možete pronaći u uputstvima za  konkretne javne pozive za podnošenje prijedloga projekata, na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA), ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope.

Kako aplicirati?

Prije nego što započnete proces apliciranja:
 
1. Provjerite da li je javni poziv za podnošenje prijedloga objavljen u Službenom listu ili na ovoj internet stranici; 
2. Pažljivo pročitajte javni poziv za podnošenje prijedloga, Uputstvo i Vodič za aplikante;
3. Aplikanti moraju imati ECAS (European Commission Authentication Service) nalog. Za apliciranje možete iskoristiti postojeći ECAS nalog, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog. Nakon što otvorite svoj ECAS nalog, vratite se na ovu internet stranicu.
 
Sada ste spremni da započnete proces apliciranja:

 
1. Svaka organizacija koja je uključena u vaš projekat mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku; 

2. Kreirajte svoj zvanični elektronski aplikacioni formular, takozvani eForm;  

3. Da biste kreirali eForm, potrebno je da dolje navedeno uradite bez prekidanja procesa:  

a) odaberite način finansiranja,
b) odaberite jezik,
c) odaberite organizaciju/e koja/e učestvuje/u u projektu koji predlažete,  
d) kreirajte eForm,
e) sačuvajte eForm na vašem računaru ili na lokalnoj mreži,  
 f) popunite i sačuvajte eForm.
 
Završetak procesa apliciranja:
 
1. Ne zaboravite da popunite i anekse koji se obavezno prilažu uz eForm;
2. Nakon što ste popunili eForm i anekse, potvrdite ih. Potvrđivanje aktivira automatsku provjeru, nakon koje ćete biti obavješteni da li je vaš aplikacioni formular potpun. Ukoliko jeste, možete ga podnijeti online;
3. Nakon što ste podnijeli aplikaciju online, dobićete elektronsku poruku kojom se potvrđuje njen prijem i referentni broj. Ukoliko ih ne dobijete, kontaktirajte Helpdesk. 
 
Obavezni aneksi koji se prilažu

1. Za svaki program, veoma je važno provjeriti spisak dodatnih neophodnih dokumenta koji se šalju poštom.
2. Na poštanskom paketu treba navesti ime organizacije i referentni broj.

Dokumente treba poslati na sljedeću adresu:
 
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 

Creative Europe Programme (2014–2020)
CULTURE Sub-programme – Reference of Call for Proposals
Avenue du Bourget 1
BOUR 04/02
BE – 1049 Brussels
Belgium

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga, ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope