Distribucija – automatska podrška 

kreativna evropa media distribucija
MEDIA

Potprogram: MEDIA
Broj poziva: EACEA/22/2019
Rok(ovi) za prijavu: 8. septembar i 28. oktobar 2020
Datum objavljivanja poziva: novembar 2019.

 

Čemu su namijenjena ova sredstva?

Ovo je godišnja šema finansiranja i predstavlja subvenciju na osnovu broja prodanih bioskopskih karata u prethodnoj kalendarskoj godini za nove nenacionalne evropske filmove.
Ova šema finansiranja se realizuje kroz dvije faze:

Stvaranje potencijalnih sredstava

Potencijalni fond se izračunava na osnovu broja bioskopskih karata prodanih tokom naznačenog perioda za nenacionalne evropske filmove u zemljama učesnicama u MEDIA potprogramu, s tim da će biti određen najviši mogući iznos po filmu za svaku zemlju.

Ponovno ulaganje

Potencijalni fond koji će tako stvoriti svaka kompanija mora biti ponovo investiran u sljedeće:

 • Modul 1: koprodukciju evropskih nenacionalnih filmova
 • Modul 2: sticanje distribucijskih prava, na primjer putem minimalnih garancija, za nenacionalne evropske filmove
 • Modul 3: troškove štampe, nahovanja i titlovanja i promocije evropskih nenacionalnih filmova.

Kome su namijenjena ova sredstva?

Bioskopskim distributerima koji su uključeni u komercijalnu aktivnost prikazivanja filma sa ciljem njegovog približavanja široj publici. Kompanije koje apliciraju na ovaj grant moraju da budu u direktnom ili većinskom vlasništvu državljana Evropske unije ili država članica MEDIA potprograma i moraju biti registrovani u ovim zemljama.

Koliki je budžet?

Ukupan raspoloživi budžet za prethodni poziv iznosio je 20,2 miliona eura.
Finansijski doprinos EU ne smije premašiti 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Koji filmovi su prihvatljivi?

Da bi se film smatrao prihvatljivim mora da ispuni sljedeće uslove:

 • bude igrani, animirani ili dokumentarni film (minimalnog trajanja 60 minuta)
 • prva autorska prava uspostavljena najranije 2013. godine
 • ne smije da uključuje druge sadržaje (operu, koncerte, performanse itd.), reklame, pornografiju ili materijale koji podržavaju rasizam ili zagovaraju nasilje
 • bude većinska produkcija kompanija koje su registrovane u zemljama članicama MEDIA potprograma i da je u njemu učestvovao značajan broj profesionalaca iz tih zemalja.

Kako se prijaviti?

Desk Kreativna Evropa BH pruža besplatnu pomoć i savjete aplikantima iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko planirate da se prijavite na ovaj grant slobodno nam se obratite sa svim pitanjima.

Aplikanti koji se prijavljuju prvi put moraju prvo da dobiju PIC (Participant Identification Code) broj tako što će se registrovati na ECAS portalu i unijeti podatke kompanije na Participant Portal-u. Nakon što izvršite registraciju možete da pristupite e-formularu i započnete proces aplikacije.

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), kao i u odjeljku za pozive za podnošenje prijedloga.

Koji dokumenti se moraju priložiti uz e-formular?

Za fazu Stvaranja potencijalnih sredstava moraju se priložiti sljedeći dokumenti:

 • Aneks 1 – Izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 2 – Finansijski plan za filmove koji će se prijaviti
 • Aneks 3 – Formular o finansijskoj sposobnosti (Financial Capacity Form)

Za fazu Ponovno ulaganje moraju se priložiti sljedeći dokumenti:

Modul 1

 • Aneks 1: Izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 2: Koprodukcijski ugovor
 • Aneks 3: Predviđeni budžet i finansijski plan filma (datumiran i potpisan od strane glavnog producenta)

Modul 2

 • Aneks 1: Izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 2: Distribucijski ugovor
 • Aneks 3: Finansijski plan filma (ukoliko film nije ranije dobio podršku MEDIA potprograma)

Modul 3

 • Aneks 1: Izjava o istinitosti podataka (Declaration on applicant’s honour)
 • Aneks 2: Distribucijski ugovor
 • Aneks 3: Predviđeni distribucijski budžet
 • Aneks 4: Finansijski plan filma (ukoliko film nije ranije dobio podršku MEDIA potprograma)

Na koji način se vrši evaluacija projektnih prijedloga?

Evaluaciju projekata iz Evrope vrši Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA) uz pomoć stručnjaka iz audiovizuelne industrije koji su specijalizovani za datu oblast.

Detaljnije informacije u procesu evaluacije možete pronaći u Smjernicama (Guidelines).