Usavršavanje

kreativna evropa media usavršavanje
Media

Koja je namjena ovog programa?

Program Kreativna Evropa podržava mjere usavršavanja kojima se promoviše stjecanje vještina i znanja radnika u audiovizuelnoj industriji, kao i širenje znanja, mreža i upotreba digitalnih tehnologija. 

 

 

Šta podržava?

Aktivnosti usavršavanja kojima se:

• olakšava učenje i stjecanje novih vještina,
• razmjena znanja sa kolegama i iskusnijim stručnjacima, 
• omogućava pristup međunarodnim profesionalnim tržištima, 
• razvijaju poslovni modeli,
• jača međunarodno poslovanje i saradnja u audiovizuelnom sektoru. 

Oblasti usavršavanja:

• razvoj publike, marketing, distribucija i eksploatacija, 
• finansijsko i komercijalno upravljanje, naročito u cilju povećanja pristupa finansijama, 
• razvoj i produkcija filmskih projekata, 
• mogućnosti i izazovi digitalnog doba. 

Kategorije podržanih aktivnosti:

• Evropske aktivnosti koje olakšavaju stjecanje i unapređenje  vještina i znanja radnika u audiovizuelnom sektoru, prvenstveno u Evropi;
• Međunarodne aktivnosti čiji je cilj usavršavanje stručnosti, znanja i sposobnosti evropskih radnika putem umrežavanja i saradnje sa neevropskim radnicima čime se omogućava pristup međunarodnim profesionalnim mrežama.  

Aplikanti mogu da se prijave samo za jednu od ove dve kategorije. 

Kome je namijenjen?

Radnicima u audiovizuelnoj industriji, posebno: producentima, rediteljima, scenaristima, dramaturzima, zastupnicima televizijskih kuća, distributerima, izlagačima, prodajnim agentima, pružaocima novih medijskih sadržaja, radnicima iz oblasti animacije, radnicima iz oblasti post-produkcije, radnicima iz pravnog, bankarskog ili finansijskog sektora koji sarađuju sa audiovizuelnom industrijom. 

Koja sredstva su dostupna?

Procijenjeno je da je za sufinansiranje mjera u okviru ovog programa za 2014. godinu bilo dostupno 7,5 miliona eura. 

Finansijski doprinos iz EU ne smije preći 60% (odnosno 80% za neke posebne mjere – „Međunarodne akcije“, vidi 5.4) ukupnih prihvatljivih troškova.

Agencija zadržava pravo da ne raspodjeli sva raspoloživa sredstva.  

Ko može aplicirati?

Evropski subjekti (privatna preduzeća, neprofitne organizacije, udruženja, humanitarna udruženja, fondacije, općine/gradski odbori itd.), čije je sjedište u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA čiji državljani imaju direktno vlasništvo nad tim subjektima ili većinsko učešće u njima. 

Fizička lica ne mogu aplicirati za dobijanje bespovratnih sredstava.

Detaljnije informacije o apliciranju možete pronaći u uputstvima za  konkretne javne pozive za podnošenje prijedloga projekata, na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA), ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope.

Kako aplicirati?

Prije nego što započnete proces apliciranja:
 
1. Provjerite da li je javni poziv za podnošenje prijedloga objavljen u Službenom listu ili na ovoj internet stranici; 
2. Pažljivo pročitajte Uputstvo i javni poziv za podnošenje prijedloga;
3. Aplikanti moraju imati ECAS (European Commission Authentication Service) nalog. Za apliciranje možete iskoristiti postojeći ECAS nalog, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog. Nakon što otvorite svoj ECAS nalog, vratite se na ovu internet stranicu.
 
Sada ste spremni da započnete proces apliciranja:
 
1. Svaka organizacija koja je uključena u vaš projekat mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku; 

2. Kreirajte svoj zvanični elektronski aplikacioni formular, takozvani eForm;  

3. Da biste kreirali eForm, potrebno je da dolje navedeno uradite bez prekidanja procesa:  

a) odaberite način finansiranja,
b) odaberite jezik,
c) odaberite organizaciju/e koja/e učestvuje/u u projektu koji predlažete, 
d) kreirajte eForm,
e) sačuvajte eForm na vašem računaru ili na lokalnoj mreži.  
 f) popunite i sačuvajte eForm.
 
Završetak procesa apliciranja:
 
• Ne zaboravite da popunite i anekse koji se obavezno prilažu uz eForm;
• Nakon što ste popunili eForm i anekse, potvrdite ih. Potvrđivanje aktivira automatsku provjeru, nakon koje ćete biti obavješteni da li je vaš aplikacioni formular potpun. Ukoliko jeste, možete ga podnijeti online;
• Nakon što ste podnijeli aplikaciju online, dobićete elektronsku poruku kojom se potvrđuje njen prijem i referentni broj. Ukoliko ih ne dobijete, kontaktirajte Helpdesk. 

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete pronaći na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA).

Kako se vrši ocjenjivanje aplikacija?

Aplikacije se ocjenjuju na osnovu kriterijuma prihvatljivosti, kriterijuma za selekciju i dodjelu sredstava.  

Pri ocjenjivanju prijedloga projekata uzima se u obzir:

1. relevantnost, 
2. kvalitet sadržaja i predloženih aktivnosti, 
3. diseminacija rezultata projekta, njegov utjecaj i održivost, 
4. kvalitet projektnog tima. 

Molimo vas da pažljivo pročitate odjeljak 8. Kriterijumi za dodjelu sredstava u Uputstvu.