Online distribucija 

kreativna evropa media online distribucija
Media

Koja je namjena ovog programa?

Kreativna Evropa podržava transnacionalni marketing, brendiranje i distribuciju, evropske audiovizuelne usluge i usluge na zahtjev (VOD usluge).   

Cilj je da se promovišu inovativne mjere i ispitaju novi oblici distribucije radi unapređenja cirkulacije i dostupnosti evropskih audiovizuelnih djela.  

Šta podržava?

Tri vrste mjera podržane su u okviru ove sheme finansiranja.

Mjera 1: Podrška VOD servisa

Podržavat će se aktivnosti koje sprovode evropski VOD servisi u cilju unapređenja zastupljenosti, vidljivosti i globalne publike audiovizuelnih djela na njihovim platformama.    

Mjera 2: Podrška razvoja "On Line Ready" paketa

Prihvatljive aktivnosti obuhvataju pripremu i isporuku digitalnih paketa evropskih audiovizuelnih djela. Cilj je unapređenje dostupnosti i vidljivosti tih djela, naročito na VOD servisima u zemljama u kojima ona nisu dostupna ni na jednoj platformi za distribuciju.  
                                  
Mjera 3: Podrška inovativnim pristupima objavljivanju na više platformi

Ova mjera usmjerena je na podsticanje inovativnih pristupa objavljivanju jednog ili više evropskih filmova na više platformi. Svaki film mora se objaviti u najmanje tri zemlje koje učestvuju u potprogramu MEDIA. U aplikacijama mora biti navedeno da je namjera da se eksperimentiše sa istovremenim ili kvazi-istovremenim objavljivanjem evropskih filmova na različitim platformama za distribuciju (festivali, kina, DVD, VOD servisi, TV kanali itd.) i na velikom broju evropskih teritorija. Cilj je da se razviju novi poslovni modeli.   

Kome je namijenjen?

Radnicima u evropskoj audiovizuelnoj industriji: producentima, distributerima, prodajnim agentima, izlagačima, pravnim ekspertima u oblasti audiovizuelnog prava, VOD servisima i drugima. 

Koja sredstva su dostupna?

Ukupan budžet određen za sufinansiranje projekata je procijenjen na 5,15 miliona eura.

Agencija zadržava pravo da ne raspodjeli sva dostupna sredstva.

Ukupan budžet će biti raspodijeljen na gore navedene tri mjere u sljedećim omjerima: 

1. Mjera 1: oko 3,65 miliona eura.
2. Mjera 2: oko 0,5 miliona eura.
3. Mjera 3: oko 1 milion eura.

Ko može aplicirati?

Mogućnosti online distribucije dostupne su pravnim licima, kao što su privatne kompanije, neprofitne organizacije, asocijacije itd.), koja su pravno nastanjena u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu MEDIA.

Organizacija koja aplicira trebalo bi da bude u direktnom ili većinskom vlasništvu državljana zemalja koje ispunjavaju uvjete.

Fizička lica ne mogu aplicirati za dobijanje bespovratnih sredstava.

Detaljnije informacije o apliciranju možete pronaći u uputstvima za  konkretne javne pozive za podnošenje prijedloga projekata, na internet stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA), ili ih možete dobiti od Deskova Kreativne Evrope.

Kako aplicirati?

Prije nego što započnete proces apliciranja:
 
1. Provjerite da li je javni poziv za podnošenje prijedloga objavljen u Službenom listu ili na ovoj internet stranici; 
2. Pažljivo pročitajte Uputstvo i javni poziv za podnošenje prijedloga;
3. Aplikanti moraju imati ECAS (European Commission Authentication Service) nalog. Za apliciranje možete iskoristiti postojeći ECAS nalog, a ukoliko ga nemate, otvorite ECAS nalog. Nakon što otvorite svoj ECAS nalog, vratite se na ovu internet stranicu.
 
Sada ste spremni da započnete proces apliciranja:

 
1. Svaka organizacija koja je uključena u vaš projekat mora da se registruje na Portalu za učesnike, nakon čega će joj biti dodijeljen identifikacioni kod učesnika (Participant Identification Code - PIC). U aplikaciji će biti potrebno navesti PIC. Da biste pristupili Portalu za učesnike, potrebno je da imate svoje ECAS korisničko ime i lozinku; 

2. Kreirajte svoj zvanični elektronski aplikacioni formular, takozvani eForm;  

3. Da biste kreirali eForm, potrebno je da dolje navedeno uradite bez prekidanja procesa:  

a) odaberite način finansiranja,
b) odaberite jezik,
c) odaberite organizaciju/e koja/e učestvuje/u u projektu koji predlažete, 
d) kreirajte eForm,
e) sačuvajte eForm na vašem računaru ili na lokalnoj mreži,  
 f) popunite i sačuvajte eForm.
 
Završetak procesa apliciranja:
 
• Ne zaboravite da popunite i anekse koji se obavezno prilažu uz eForm;
• Nakon što ste popunili eForm i anekse, potvrdite ih. Potvrđivanje aktivira automatsku provjeru, nakon koje ćete biti obavješteni da li je vaš aplikacioni formular potpun. Ukoliko jeste, možete ga podnijeti online;
• Nakon što ste podnijeli aplikaciju online, dobićete elektronsku poruku kojom se potvrđuje njen prijem i referentni broj. Ukoliko ih ne dobijete, kontaktirajte Helpdesk

Detaljnije informacije o procesu apliciranja možete naći na EACEA internet stranici.

Kako se vrši ocjenjivanje aplikacija?

Aplikacije se ocjenjuju na osnovu kriterijuma prihvatljivosti, kriterijuma za selekciju i dodjelu sredstava.  

Pri ocjenjivanju prijedloga projekata uzima se u obzir:

• relevantnost i evropska dodata vrijednost, 
• kvalitet sadržaja i predloženih aktivnosti, 
• diseminacija rezultata projekta, njegov utjecaj i održivost, 
• kvalitet projektnog tima i grupacije.

Za detaljnije informacije o kriterijumima prihvatljivosti, kriterijumima za selekciju, diskvalifikaciju i dodjelu sredstava pažljivo pročitajte odjeljak u Uputstvu.